Navigation : Top / MATLAB / 線形最小2乗法

線形最小2乗法

線形最小2乗法

x = lscov(A,b,V); 
[x,dx] = lscov(A,b,V) 

線形な観測方程式 A*x = b+e の最小自乗解xとxの誤差を求める. bは観測データ,Aは観測条件を示す上列,eは平均ゼロの誤差.

解が非負の場合 
x = nnls(A,b)